Oddělení O nemocnici    Pro odborníky    Volná místa    Aktuality    Archiv    Kontakty   Spolupracujeme s ...

S7 - Oddělení léčby závislostí - koedukované (primář MUDr. Pavel Krákora)

Oddělení se specializuje na střednědobou až dlouhodobou léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství.

Oddělení s 38 lůžky je vnitřně členěno na část příjmovou  (vybavení  nemocničního typu, akcentován  individuální přístup v léčbě), které je v  léčebném  propojení   s hlavní  částí oddělení,  která pracuje  na principech terapeutické komunity a  nabízí ubytování spíše hotelového typu. Toto propojení pozitivně ovlivňuje postupy pacientů v léčbě.

Tradičně je terapeutický program zaměřen na léčbu závislostí na alkoholu  – protialkoholní oddělení a kombinovaných závislostí (nejčastěji kombinace  alkohol x metamphetamin x hráčství). V poslední době dochází k rozšíření zastoupení specializovaných programů pro patologické hráče. Menší je zastoupení pacientů závislých na nelegálních drogách, kteří jsou ochotní a schopni absolvovat nároky režimové léčby.

Základní střednědobá odvykací léčba trvá obvykle 3 měsíce (od 2 do 6 měsíců) s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Kromě tzv. základní odvykací léčby nabízíme doléčovací programy ve formě týdenních posilovacích pobytůpobytů a klubů abstinujících pacientů při oddělení. Je i možnost využít ambulantních konzultačních služeb předcházejících nástup léčby a poskytovaných i po léčbě např. v rámci krizových intervencí, včetně možnosti krátkodobých stabilizačních pobytů na zvládnutí relapsu.

Dobrá dopravní dostupnost léčebny umožňuje rozšířit programy pro manželky, partnerky a další rodinné příslušníky našich pacientů (edukativní, tématicky zaměřené i interakční skupiny).

Vnitřní členění oddělení umožňuje poskytnout pro objednané pacienty přijímané do léčby vstupní  detoxifikaci – týká se alkoholové závislosti.  Samozřejmě zajišťujeme i léčbu vstupních průvodních projevů emoční nestability. Z terapeuticko - motivačních  důvodů režimově je zvýhodněn pacient nastupující ve střízlivém stavu, ev. po domácí detoxifikaci v rámci aktivního předání.

Pokud z medicínského pohledu je dominující diagnózou pro přijetí k hospitalizaci odvykací stav s předpokladem jeho závažnějšího a komplikovaného průběhu, pak doporučujeme, aby vlastní režimové léčbě předcházel pobyt na specializované jednotce Detox  K20 PL Kosmonosy. V případě drogových (zejména opiátových) závislostí  a závažnějších kombinovaných závislostí lékových  - doporučujeme každopádně tuto odbornou specializovanou léčbu.

Oddělení léčby závislostí S7 přijímá též pacienty, kteří se rozhodnou pro odvykací léčbu při pobytu na psychiatrickém oddělení PL Kosmonosy nebo jiných psychiatrických oddělení nemocničního typu, kde jsou léčeni obvykle pro akutní dekompenzace psychického stavu (depresivní syndrom, sebevražedné tendence či pokus, psychotické poruchy v rámci užívání návykových látek aj.).

Přijímáme na léčbu i pacienty motivované k odvykací léčbě z oddělení somatických oborů (interních, chirurgických, neurologických aj.) po kompenzaci somatického stavu, který dovoluje absolvovat režimovou léčbu.  Máme dobrou zkušenost s koordinací kroků vedoucích k nástupu na léčbu s praktickými lékaři nebo psychiatry poskytujícími konziliární služby.
V případě, že poptávka po léčbě převyšuje kapacitní možnosti oddělení, jsou na léčbu přednostně přijímáni pacienti ze spádové oblasti PL  Kosmonosy. Chceme tak i zachovat přiměřenou čekací dobu. Je naší snahou po rozhodnutí pacienta pro léčbu zajistit nástup maximálně do 2-3týdnů.


Podmínky pro přijetí do léčby:

Muž ve věku nad 18 let, závislost jako hlavní diagnóza, psychický a tělesný stav umožňující zapojení do aktivit režimové léčby, přiměřená vstupní motivace k léčbě.
K  přijetí pacienta do léčby postačí krátká zpráva odesílajícího lékaře - terapeuta obeznámeného s návykovým problémem pacienta, obsahující kontaktní adresu na pacienta (telefonní číslo je výhodou) pro případné upřesnění termínu nástupu a odeslání pozvánky s instrukcemi k léčbě.

Pozvánka k léčbě

Kontakty:
Primář MUDr. Pavel Krákora 326 715 911
Staniční sestra Jana Dufková 326 715 912
Sociální sestra Mgr. Zlatuše Aszmongyová 326 715 913
Vyšetřovna  326 715 910
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, 293 06 Kosmonosy, 326 715 711, e-mail:sekretariat@plkosmonosy.cz Nahoru