Oddělení O nemocnici      Pro odborníky     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...
A12 Příjmové oddělení mužů (primář MUDr. Alena Hlávková)


A12je uzavřené oddělení pro příjem dospělých mužů ve věku do 65 let. Přednostně jsou přijímáni pacienti ze spádového regionu nemocnice, kteří vyžadují lůžkovou péči. Nedospělé pacienty ve věku 15 - 18 let lze přijmout po předchozí telefonické domluvě.
Oddělení poskytuje diagnostickou a komplexní psychiatricko-psychologickou léčebnou péči u širokého spektra duševních poruch. Jde zejména o léčbu akutních či dekompezovaných chronických psychóz schizofrenního okruhu, afektivních poruch, psychických poruch vyvolaných stresem, výrazné poruchy chování u poruch osobnosti a mentálních retardací, toxické psychózy, nekomplikované odvykací stavy po odnětí alkoholu a jiných psychotropních látek. V řadě případů jde o závažné stavy spojené s neklidem, ohrožením sebe nebo okolí.
Na oddělení (i obecně do PN) nejsou přijímáni pacienti ve stavu akutní intoxikace alkoholem, psychotropními látkami nebo léky, somaticky komplikované odvykací stavy s deliriem, nestabilní somatická onemocnění nebo stavy, která vyžadují specializovanou somatickou péči, jakou není nemocnice schopna poskytnout.
Nemocní mohou být přijati jak v dobrovolném, tak i v nedobrovolném režimu (naplní-li zákonné podmínky a souhlasí-li místně příslušný soud).
Příjmové oddělení mužů A12 je umístěno do nově rekonstruovaných prostor v přízemí pavilonu A. Disponuje 39 lůžky, která jsou rozdělena do 4 - 8 lůžkových pokojů.
Po přijetí jsou pacienti umístěni na tzv. filtrové části, která má režim nemocničního charakteru, druhá část má povahu režimovou.
Doba hospitalizace je posuzována individuálně a řídí se závažností stavu, pro který byl pacient přijat. Může trvat dny, u psychóz jde většinou o dobu léčby kolem 6 týdnů i více v závislosti na dosažené úrovni stabilizace zdravotního stavu tak, aby odpovídala možnostem pokračovat v léčbě ambulantní formou.
K užívaným metodám léčby patří psychofarmakoterapie, elektrokonvulzivní terapie, individuální a podpůrná psychoterapie, využití relaxace, arteterapie, hiporehabilitace, pracovní terapie (keramická dílna, pletení košíků, výroba svíček, šití, tkaní apod.), trénink sociálních dovedností, pomoc při řešení sociálních záležitostí, nabídka spolupráce se sdružením VIDA a FOKUS.


Pracoviště elektrokonvulzivní terapie:
Je organizační součástí oddělení A12 s určením pro pacienty celé nemocnice. Kapacita je 12 výkonů týdně, anesteziologické služby jsou zajištěny týmem anesteziologicko-resuscitačního oddělení Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav. Pracoviště je moderně vybavené, jak přístrojem pro vlastní léčbu (MECTA SPECTRUM 5000 Q), tak i monitorem životně důležitých funkcí a anesteziologickým přístrojem. Indikace, kontraindikace, provedení, sledování pacienta a dokumentace jsou standardizovány. Pracoviště tak splňuje všechny nároky bezpečnosti i kultury poskytovaní takové péče. Léčba se poskytuje zpravidla v rámci hospitalizace.Kontakty:
Primář MUDr. Alena Hlávková 326 715 841
Psycholog PhDr. Jitka Skramuská 326 715 846
Vrchní sestra Romana Špačková 326 715 842
Sociální sestra Lenka Zachařová 326 715 843
Vyšetřovna  326 715 840