Oddělení Úvodní stránka       O nemocnici      Vzdělávání     Volná místa     Aktuality     Archiv     Kontakty    Spolupracujeme s ...
Resocializační a psychoterapeutické oddělení K20 a DETOX K20
( primář MUDr. Veronika Kotková)

Oddělení K20 má dvě části - Resocializační a psychoterapeutické oddělení K20 a Detox K20.

Resocializační a psychoterapeutické oddělení K20 je zaměřeno na léčbu osob s neurotickými, psychotickými a dalšími psychickými poruchami (30 lůžek – 3 lůžkové pokoje, jeden pokoj 6ti lůžkový se sociálním zázemím). Přijímáni jsou muži i ženy (od 15 let). Na oddělení jsou pacienti překládáni z příjmových oddělení léčebny nebo přicházejí na doporučení svého ambulantního lékaře. Horní věková hranice není pro pobyt rozhodující. Pacient musí být schopný účastnit se resocializačních a terapeutických aktivit.
Oddělení má charakter polootevřeného oddělení s komunitním režimem a nabízí komplexní psychiatricko-psychologickou léčbu a diagnostiku. Základem léčebného procesu je především práce pacienta ve skupinové psychoterapii. Ta je koncipována do systému tří skupin, z nichž dvě tvoří tzv. „základní modul “. První (modrá) skupina je určena pro osoby s psychotickým onemocněním, druhá (červená) pro osoby s nepsychotickým onemocněním. Obě tyto skupiny se zaměřují především na bazální principy skupinových procesů, strukturu, edukaci, stanovení primární terapeutické zakázky a rozfázování jejího obsahu do krátkodobých cílů. Třetí (fialová) skupina je primárně postupovou skupinou pro pacienty z uvedených dvou skupin. Obsahově navazuje na „základní skupiny“, ale klade větší důraz na samostatnost a angažovanost pacientů, upřednostňuje dynamiku před strukturou. V indikovaných případech mohou být i do této skupiny pacienti zařazeni přímo. Skupiny se liší svou náplní, náročností i délkou pobytu pacientů. Mezi další nabízené aktivity patří: ergoterapie, arteterapie, edukace, hipoterapie, nácviky každodenních dovedností, trénink kognitivních funkcí, konzultace se sociální pracovnicí za účelem orientace v existenciálních otázkách, setkávání s rodinami pacientů, sportovní a kulturní aktivity, vycházky a výlety. Oddělení spolupracuje se sdruženími VIDA a FOKUS. Na některé aktivity v rámci léčebného režimu (výlety, sportovní aktivity apod.) pacienti přispívají (cca 300,- až 500,- kč měsíčně). Při nástupu je nutné se prokázat platným očkováním proti tetanu či si zařídit přeočkování u svého praktického lékaře.
Oddělení nepřijímá pacienty k nedobrovolné léčbě, ve špatném tělesném stavu a neabstinující od návykových látek. Léčba má pomoci pacientům ke zmírnění duševních obtíží, porozumění sama sobě, svému onemocnění a usnadnit zapojení do každodenního života a umožnit zvládání nároků, které jsou na duševně nemocné kladeny.
Při nástupu je nutné se prokázat platným očkováním proti tetanu či si zařídit přeočkování u svého praktického lékaře.

Návštěvní hodiny na oddělení:
Po, Út, Čt 15,00 – 16,45 h.
Stř 15,00 - 17,00 h.
14,45 – 16,45 h.
So, Ne, svátky 13,00 – 17,00 h.
Soubory ke stažení: Základní informace pro pacienty
Objednání k pobytu na oddělení K 20

Detox K20 je koedukované zařízení pro pacienty od 15 let s celorepublikovou působností (9 lůžek – 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením). Péči na oddělení zajišťuje tým 18 pracovníků. Termín přijetí pacienta stanoví primář/lékař detoxu dle aktuální kapacity lůžek. V případě obsazení lůžek detoxu poskytuje lékař/zdravotnický personál pacientům a jejich příbuzným informace o dalších možnostech odborné péče.
Detoxifikace je poskytována celoročně. Péče o pacienty na detoxu je nepřetržitá. Minimální doba detoxifikace bývá přibližně týden, průměrná délka pobytu je 14 dní. Délka detoxifikace záleží na typu užívané návykové látky či více látek, na délce užívání, a postupech vysazení látky (substituce, bez substituce, postupné vysazování), vylučování této látky a také na komplikacích souvisejících s psychickým (delirantní stavy, psychotické stavy, dekompenzace sekundárních diagnóz apod.) či fyzickým stavem pacienta (hepatální léze, kožní infekce, stomatologické komplikace, minerálový rozvrat apod.).
K detoxifikaci jsou přijímáni pouze pacienti se sjednanou následnou léčbou (pobyty v léčebnách, komunitách, denních stacionářích, návaznou ambulantní péčí psychiatrickou, psychologickou, psychoterapeutickou, ambulantním poradenstvím) nebo před výkonem trestu či se sjednanými pobyty z nařízení kurátora. Příjmy probíhají v pracovní době od 7,00 do 11,00 hod. Po dohodě s lékařem lze dorazit i později (do 14 hodin). V případě nevyhovujícího termínu si pacient může zavolat a dojednat náhradní termín. Výjimky v přijetí lze realizovat v mimořádných případech pouze po osobní dohodě s lékařem detoxu. Nepřijímáme partnerské dvojice. Nesuplujeme záchytnou stanici.
Detoxifikace od návykových látek je v indikovaných případech doplněna dalšími lékařskými vyšetřeními, psychologickými konzultacemi a základní edukací v adiktologické problematice. V případě zájmu jsou nabízeny sociálně-právní konzultace. Kompletní detoxifikace, včetně režimových aktivit (komunita, rozcvička, sportovní aktivita, pracovní terapie, atd.), probíhá pod vedením terapeutického týmu.
V průběhu detoxifikace běžně neprobíhají návštěvy ani telefonáty. Výjimku povoluje primář/lékař detoxu.
Po skončení detoxifikace pacient pokračuje přímo z Detoxu K20 do předem zajištěné následné léčby, kterou si zajistil sám nebo s pomocí doporučujícího zařízení. Převozy pacientů běžně nezajišťujeme. Následnou léčbu nesjednáváme. Léčba je hrazena zdravotní pojišťovnou, platí se regulační poplatky za hospitalizaci (100,-Kč/d).
Svou celorepublikovou působností je Detox K20 potřebným zařízením v celém systému adiktologických služeb. Spolupracuje s různými sociálními i léčebnými institucemi v rámci celé ČR. Zařízení se podílí na stabilitě sítě služeb pro drogově závislé ve Středočeském kraji i celé České republice.

Soubory ke stažení: Řád Detoxu K 20
Informace k řidičským a zbrojním průkazům
Objednání k pobytu na Detox K 20


Vyplněnou objednávku nám zašlete ) emailem, prostřednictvím zaslání parere s doporučením, či překladem z jiného oddělení nebo se můžete objednat telefonicky na čísle
    326 715 950 - oddělení K20,
    326 715 959 - detox K20

Na terapeutickém oddělení upřednostňujeme kontakt s pacientem (telefonicky, emailem), při žádosti o stabilizační pobyt očekáváme stanovení terapeutické zakázky pacientem. Doporučení lékaře lze poslat poštou či emailem.

Prezentace našeho oddělení je pořízena v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 5.9.2012

DETOX K20 oddělení K20

Informace o oddělení K20 pro odborníky   Vážené kolegyně, vážení kolegové ...